اصطلاحات عمومی نباتات General Plant Terms (براساس مفردات درسی دانشگده زراعت کابل

ساخت وبلاگ
چکیده :   اصطلاحات مربوط عادات نباتات Plant Habit    1. Acaulescent: به میان آمدن برگها و گلهای متصل به سطح ... با عنوان : اصطلاحات عمومی نباتات General Plant Terms (براساس مفردات درسی دانشگده زراعت کابل بخوانید :

 

اصطلاحات مربوط عادات نباتات Plant Habit 

 

1. Acaulescent: به میان آمدن برگها و گلهای متصل به سطح زمین بدن ساقه را گویند. مانند: نیات Welwitchia  acaulescent

 2. Acid Plant: نیاتات دارای شیره تیزابی را گویند که در نتیجه تولید نمکیات آمونیم به بار می آید. مانند: تیزاب های مالیک اسید، اوگزالیک اسید

 3. Acme: مدت زمانی که یک نیات و یا یک جامعه نباتی به حد اعظمی رشد خود میرسد به اصطلاح معروف است.

 4. Actinomorphic: قسمت یا اعضای نیات که طور شعاعی از یک سطح تناظر طور مساویانه ترتیب یافته باشد، یعنی چندین سطح تناظر داشته باشد.

 5. Arborescent: نیات که در بین درختان مانند یک درخت با یک ساقه چوبی بروید خواص و عادات درخت را داشته باشد.

 6. Ascending: نیاتی که به طرف بالا به یک استقامت راست روئیده در قسمت انجام خود به استقامت راست در نوک ساقه خوشه و گل تولید کند.

 7. Assurgent: نموی استقامت راست به طرف بالا را گویند یا نموی نیات Ascending را گویند.

 8. Branching: نموی انقسامی نیات به چندین قسمت و اجزای کوچک با شاخه آوری را گویند.

 9. Caducous: افتیدن با ریختن قبل از وقت را گویند، بعضی در نیاتات بنابر داشتن خواص ارثی ناقص به حد اعظمی نموی خود رسیده تنوانسته قبل از رسیدن از به حاصل برگ شات می ریزد و یا خودشان چپه میشوند.

 10.     Caulescent نیاتی که ساقه خوب انکشاف یافته در روی سطح زمین طور خوابیده داشته باشد، زیادتر در نیاتات خزنده Creeping معمول است.

 11.     Cespitose: نیاتی که دسته بسیار متراکم و انبوه تولید کند زیادتر به نیاتات کوچک اطلاق می گردد که طور انبوه و بوریا میرویند. مانند: لخ

 12.     Deciduous: نباتات برگریز را گویند، برگهای آنها بعد از ختم وظیفه در یک طول فصل نمویی شان میریزند.

 13.     Creeping: نیاتات خزنده را گویند که در سطح زمین طور افقی نمو کرده از هر بند به فاصله های معین به امتداد ساقه، ریشه تولید میکند.

 14.     Decumbent: در بعضی نیاتات نمو طور افقی و خوابیده به زمین آغاز میگردد ولی قسمت انجامی آن به طرف بالا راست قامت می کشند.

 15.     Deflexed: قات شدن به طرف پائین را گویند.

 16.     Determinate growth: تولید قسمت سبز نموئی و برگها گل و میوه در یک زمان محدود صورت میگیرد.

 17.     Dimorphic: به نیاتاتی اطلاق میگردد که دارای دو شکل متفاوت باشد.

 18.     Ecad: به نیاتاتی اطلاق میگردد که به یک عادت خاص و مختص بخود توافق کرده باشد که دیگر نباتات آنرا نداشته باشد.

 19.     Ecotone: در یک خط مرزی دو نوع جامعه نیاتی عموماً در یک سطح برجسته و قابل ملاحظه تشکیل گردد، مثلاً جامعه درختان در یک جنگل پوشیده از اشجار غلو بمیان آمده و گراسها در یک دشت سوزان عاری از درخت یک جامعه گراس را به میان آورده باشد.

 20.     Ectogenesis: به میان آمدن اختلافات در نیاتات در نتیجه عوامل محیطی ماحول اش میباشد.

 21.     Ectoparasite: موجودیت کتله از نیاتات طفیلی در قسمت خارجی نیاتات میزبان را گویند که قسمت بدنی و اعضای تکثری نبات طفیل در قسمت بیرن نیات میزبان تشکیل میشود.

 22.     Epigeal: زندگی در روی زمین با سطح زمین را گویند، به اصطلاحات تخم نیز مراجعه نمائید، نوع جوانه زدن روی زمینی را نیز گویند.

 23.     Epigean: واقع شدن در روی زمین را گویند.

 24.     Epigeic: نیاتات با ساقه های افقی خوابیده در روی زمین را گویند.

 25.     Epigeous: زیادتر به قارچ ها اطلاق می گردد که در روی سطح برگ زندگی میکنند.

26.       Epilithic: به نیاتاتی اطلاق میگردد که در سطح صخره سنگها میرویند.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------END OF TERMS

توجه نسبت مشغله زیاد کاری این لیست بصورت عادی این ویبلاگ شخصی درج خواهد گردید

در صورت علاقه مندی به کتاب: نباتات عمومی نویسنده پوهنوال قرقین سال طبع 1394 مراجعه فرمائید.

دوستانه پيامي دارم......
ما را در سایت دوستانه پيامي دارم... دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 6 تير 1396 ساعت: 4:17